Af Fagbevægelsens Hovedorganisation


Du skal opfylde tre kriterier:
- Du må højest have 6 år til folkepensionsalderen (dog kan du søge 6 måneder før)
- Du skal kunne dokumentere 20-25 års tilknytning til arbejdsmarkedet
- Din arbejdsevne skal være varigt nedsat til max. 15 timer i dit seneste job.

Dokumentationen for din tilknytning til arbejdsmarkedet vil typisk kunne dokumenteres gennem indbetalinger til ATP, men hvis du har været selvstændig kan det f.eks. være i form af regnskaber eller andet.

Lægelige oplysninger
Når man skal se vurdere om din arbejdsevne er varigt nedsat til max. 15 timer tager man udgangspunkt i dine helbredsmæssige forhold. Det vil sige, at du vil blive bedt om at gå til din egen læge. Lægen skal så beskrive dine helbredsmæssige forhold og jobcenteret skal så vurdere om du kan arbejde 15 timer om ugen i det job du sidst har haft.

Jobcenteret må kun få oplysninger fra din egen læge, så hvis du har nogle oplysninger fra andre læger eller hospitaler er det en god idé at sende oplysningerne til jobcenteret så de kan tage det med i vurderingen af sagen. Du kan eventuelt finde dem på sundhed.dk

Dokumentation for nedsat arbejdstid
Hvis du allerede har været sygemeldt eller du har lavet aftaler med din arbejdsgiver om at du skal have lettere opgaver, er gået ned i tid eller andre ting som kan være med til at dokumentere din nedsatte arbejdsevne vil det være en god idé at skaffe dokumentation for det.

Jobcenteret skal tage udgangspunkt i de lægelige oplysninger, men hvis du selv har andre oplysninger som kan støtte din sag skal de tage dem med hvis du giver dem oplysningerne.

Dine funktioner i dit seneste job
Din arbejdsevne skal vurderes i forhold til det job du har haft sidst. Det handler altså ikke om, hvad du er uddannet til eller hvad du ellers har arbejdet med, men om det du har arbejdet med sidst. Det skal dog være et job du har været ansat i, i mindst 12 måneder. Du vil blive bedt om at beskrive dine arbejdsfunktioner og hvilke opgaver du havde svært ved at klare mv. Jobcenteret kender ikke din arbejdssituation men skal bruge beskrivelserne når de skal vurdere om de helbredsmæssige oplysninger kan forklare at du kun kan arbejde 15 timer i dit nuværende arbejde.

1. januar 2020 er der kommet nye regler for seniorpension Foto: IstockPhoto
1. januar 2020 er der kommet nye regler for seniorpension Foto: IstockPhoto

Ansøgningsprocedure
Det er din kommune der afgør om du er berettiget til seniorpension. Du skal kontakte jobcenteret i din kommune for at søge. Send så mange oplysninger som muligt med når du sender ansøgningen.
Du skal gå ind på Borger.dk for at skaffe ATP oplysningerne som skal sendes med.
Fra 2021 er det Udbetaling Danmark der overtager behandling af sagerne. Hvis du har fået et afslag fra din kommune i år bliver din sag behandlet igen når Udbetaling Danmark overtager sagsbehandlingen.

Økonomi
Økonomien i seniorpensionen er den samme som for førtidspensionister.

I 2020 er satserne:
19.092 kr. for enlige
16.229 kr. for gifte og samlevende.
Beløbene er brutto beløb og nedsættes hvis du har indkomst eller hvis din samlever har det. Du kan foretage en konkret beregning på borger.dk