Af Tina Rønhøj / kommunikationsmedarbejder 

95 procent af de klinikker, der i 2017 fik det risikobaserede tilsyn, havde ingen eller mindre problemer. Det viser ny rapport med erfaringsopsamling fra Styrelsen for Patientsikkerhed.  

Det glæder mig, at se, at rapporten konkluderer, at vores klinikker generelt har et højt niveau i forhold til patientsikkerheden. Det stemmer godt overens med den massive interesse, medlemmerne har vist for at leve op til de krav, myndighederne stiller til faggruppenVi er en af de første faggrupper, der har fået tilsyn i forbindelse med det risikobaserede tilsyn, og det har naturligvis gjort turen mere turbulent, end den ellers ville have været. Derfor er jeg særligt glad for, at medlemmerne har formået at leve op til kravene i så stor udstrækning, som de har. ’, siger Tina Christensen, formand.  

Ukendte krav 
Hensigten med rapporten er - udover at give et billede af niveauet af patientsikkerhed på klinikkerne – at danne grobund for at få indblik i de områder, der skal løftes, så faggruppen kan arbejde videre med dem og højne standarden endnu mere. Derfor fremhæver rapporten to målepunkter hygiejne og journalføring, som flest klinikker havde problemer med at leve op til. Reelt set handler anmærkninger på de to områder om sterilisationstape - også kaldet autoklavetape - med datomærkning og journalføring. 

'Tape og journaler er de to områder, der har hersket meget forvirring om. Dels vidste vi ikke, at sterilisationstape med datomærkning var et krav, før end tilsynsbesøgene var godt i gang. Dels har vi oplevet, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke havde den fulde forståelse for, hvordan vi bruger diagrammet. Det er jeg selvfølgelig ærgerlig over, fordi de to punkter har skabt meget forvirring og store frustrationer blandt medlemmer på grund af de krav, de ikke kendte på forhånd, og derfor ikke havde en jordisk chance for at leve op til', siger Tina Christensen. 

Præcisering af krav 
De præcise krav til sterilisationstape og datomærkning er først faldet endeligt på plads her seks måneder efter, at de sidste tilsyn er blevet gennemført. Og Danske Fodterapeuter og Styrelsen for Patientsikkerhed er for nylig rykket et skridt nærmere enighed om diagrammets rolle i journalføringen; at der ikke skal ske en dobbeltdokumentation, og at man i journalen ikke skal gentage det, der står i diagrammet.   

'Vi er derfor allerede godt i gang med at forfølge læringspotentialet i rapporten og har for nylig meldt de præcise krav ud til sterilisationstape og datomærkning. Vi har også søsat et projekt, der vil munde ud i klare retningslinjer om journalføring, så alle kan blive helt klar over, hvad de skal gøre i fremtiden. Desuden vil vi opfordre medlemmerne til at skrive udførlige behandlingsplaner, hvilket har vist sig at halte. Det er min forventning, at de tiltag helt klart vil mindske antallet af anmærkninger ved fremtidige tilsynsbesøg', siger hun. 

Hygiejnevejledning på vej
Et andet vigtigt dokument, der snart ser dagens lys, er en specifik hygiejnevejledning til klinikker for fodterapi, som Danske Fodterapeuter er ved at skrive i samarbejde med Statens Serum Institut. Vejledningen vil samle de fleste krav i ét dokument, så medlemmerne ikke længere er nødt til at finde dem i flere forskellige retningslinjer for andre faggrupper såsom almen praksis, tandlæger eller de generelle til hospitalerne 

’At vi har skullet forholde os til så mange retningslinjer har også forvirret medlemmerne og skabt enormt mange misforståelser, fordi andre faggruppers retningslinjer i flere tilfælde ganske enkelt ikke er dækkende for, hvordan tingene foregår i en klinik for fodterapi. Et eksempel er sterilisationsprocessen, som er nødt til at være meget striks i vores klinikker, fordi vi bruger skarpe instrumenter, der kan gennembryde huden, hvis vi er uheldige’, siger hun. 

29. juni 2018

Tilsyn hos fodterapeuter

  • Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte tilsyn på 137 klinikker for fodterapi i 2017, hvilket svarer til cirka 10 procent af selvstændige fodterapeuter.  
  • Formålet med de risikobaserede tilsyn er at fremme patientsikkerheden og at understøtte Styrelsen for Patientsikkerheds mission om, at det skal være trygt at være patient. 
  • Alle selvstændige fodterapeuter skal registrere deres hovedarbejdssted og betale et årligt gebyr for tilsynet.