Den gamle kalender er ved at løbe tør for datoer, og en helt ny afrivningskalender med 365 ark ligger og venter på at blive hængt op. 2017 er navnet på det nye år, der allerede har bebudet nye tiltag for alle fodterapeuter.

Risikobaseret tilsyn

Folketinget har vedtaget at styrke patientsikkerheden i sundhedsvæsenet Derfor har et flertal besluttet, at der fremover skal gennemføres tilsyn med alle autoriserede sundhedspersoner – også dem der er privatpraktiserende. Fodterapeuter er derfor omfattet af det nye tilsyn på lige fod med læger, fysioterapeuter, tandlæger, osv. Det nye tilsyn træder i kraft den 1. januar 2017, men det betyder IKKE, at du skal forvente, at det vælter ind ad døren med kontrollanter fra den første dag i januar.

De praktiske forhold om, hvordan tilsynet vil finde sted for fodterapeuter, er slet ikke på plads endnu. Styrelsens for Patientsikkerhed har inviteret Danske Fodterapeuter til et møde den 12. januar 2017, hvor det skal drøftes, hvad tilsynet skal indeholde, og hvad rammerne skal være.Tilsynet kan derfor IKKE starte, før det er aftalt, hvad tilsynet skal omfatte.

 

Hvad vi ved på nuværende tidspunkt er:

 • Tilsynet vil omfatte alle fodterapeuter, der har et CVR- nummer.
 • Det er kun et mindre antal, der vil få besøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi har hørt, at det vil være ca. 10 % af alle fodterapeuter, der vil modtage besøg, men det er ikke endeligt bekræftet.
 • Alle skal betale et årligt gebyr på p.t. 1.891 kr. pr. CVR-nummer. Er man et ApS, IS eller har fælleseje er gebyret på p.t. 2.207 kr.

 

Hvad vi IKKE ved på nuværende tidspunkt er:

 • Hvad tilsynet omfatter.
 • Hvornår tilsynene tidligst påbegyndes.
 • Hvem der får besøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Hvordan gebyret opkræves.

Danske Fodterapeuter vil selvfølgelig orientere medlemmerne, så snart vi ved mere.

 

 

Akkreditering af klinik for fodterapi

Danske Regioner fremsatte ved sidste overenskomstforhandling krav om, at fodterapeuter med ydernummer skal akkrediteres efter Den Danske Kvalitetsmodel. I perioden 2014-16 har der derfor været gennemført et pilotprojekt med udvikling af kvalitetsstandarder og test af disse på udvalgte klinikker. Allerede nu ved vi, at Danske Regioner til forhandlinger i foråret 2017 vil foreslå at akkrediteringen gennemføres i alle klinikker med ydernummer.

Det er dog vigtigt at understrege, at forhandlingerne endnu ikke er gået i gang. Derfor er det endnu ikke sikkert, at akkrediteringen bliver vedtaget. Det afhænger helt af, hvilke vilkår Danske Fodterapeuter og Danske Regioner kan blive enige om.

Hvis den nye overenskomst kommer til at omfatte akkreditering, vil det betyde, man skal beskrive procedurer for udvalgte emner, som f.eks. journalføring, hygiejne, patientidentifikation, etc. Man vil i klinikken skulle udarbejde mindre planer for, hvordan man sikrer sig kvaliteten på de udvalgte områder. Hvis du vil se hvilke standarder, der blev arbejdet med i pilottesten, kan du finde dem her: http://www.ikas.dk/FTP/PDF/D15-13389.pdf. Standarderne vil sandsynlig blive skåret ned fra 10 til 8, men indholdet være det sammen.
    
Da akkrediteringen vil kræve en arbejdsindsats på klinikken, vil der medfølge økonomisk kompensation for alle ydere. Størrelsen af denne kompensation er endnu ukendt og vil være en del af forhandlingerne med Danske Regioner.
 
Fodterapeuter, der ikke arbejder under overenskomsten, har også mulighed for at lade sig akkreditere, men skal betale et gebyr for dette og vil ikke modtage kompensation.

 

Akkrediteringen vil tidligst begynde ultimo 2017.     

 

Hvad vi ved på nuværende tidspunkt er:

 • Alle klinikker for fodterapi, der arbejder under overenskomsten, skal akkrediteres.
 • Klinikken skal i en periode arbejde med kvalitetsstandarderne.
 • Derefter vil de modtage besøg af to surveyers, hvoraf den ene vil være statsautoriseret fodterapeut.

 

Hvad vi IKKE ved på nuværende tidspunkt er:

 • Om akkrediteringen ender med at blive endelig vedtaget.
 • Hvornår akkrediteringer tidligst påbegyndes.
 • Hvilken kompensation de enkelte klinikker får for arbejdet.
 • Hvad det vil koste for klinikker uden ydernummer at lade sig akkreditere.


Danske Fodterapeuter ved først mere om processen, når overenskomstforhandlingerne med Danske Regioner er overstået – efter planen i sommeren 2017.

Hverken risikobaseret tilsyn eller akkreditering vil komme som en tyv om natten på din klinik. Danske Fodterapeuter sørger for, at du bliver opdateret, så snart der er nyt.
Hverken risikobaseret tilsyn eller akkreditering vil komme som en tyv om natten på din klinik. Danske Fodterapeuter sørger for, at du bliver opdateret, så snart der er nyt.