Sidst opdateret: 21. april 2020.

Af Tina Rønhøj og Mette Johansen

Løn og driftsudgifter er to poster, der fylder meget i selvstændiges regnskaber. Men under den nuværende coronakrise er det umuligt for mange at omsætte nok til at kunne udbetale løn og betale de faste udgifter. Derfor har regeringen og alle partier i Folketinget indgået en aftale om en hjælpepakke, der kompenserer selvstændige for tab på grund af covid-19 i perioden fra 9. marts til 8. juli 2020 (forlænget 18. april)

To dele i pakken

Hjælpepakken består af to dele. Den ene kompenserer for dine indtægtstab, mens den anden dækker en andel af dine driftsudgifter. Du får også mulighed for at sikre din likviditet via bedre muligheder for banklån.   

Tina Christensen, formand for Danske Fodterapeuter, siger:

’Det er en turbulent tid for os alle, fordi vi pludselig skal lave om på de rutiner, vi er vant til, og forholde os til en masse nye instrukser. Samtidig bekymrer vi os om coronasmitte ligesom resten af samfundet. Men det er også en utryg periode, fordi vores økonomiske situation har været usikker, lige siden krisen brød ud. Derfor er jeg rigtig glad for, at alle partier i Folketinget har vedtaget en hjælpepakke, som giver os en økonomisk håndsrækning, så vi kan komme gennem coronakrise med skindet på næsen’.

Perioden er for kort

Tina Christensen tilføjer, at hun godt at klar over, at perioden i hjælpepakken ikke rækker helt til den 30. juni 2020, som Sundhedsstyrelsen foreløbigt har sat som slutdato i retningslinjen om covid-19 til sundhedsfaglige. (Hjælpepakken er den 18. april blevet forlænget til den 8. juli 2020)

’Ingen af os ved, hvornår vi kommer ud af coronaepidemien og det er endnu for tidligt at sige, om hjælpepakken er tilstrækkelig til at dække den periode, hvor vi kun må udføre kritiske behandlinger. Derfor vil vi se tiden an og reagere, hvis det bliver nødvendigt’, siger hun.

Sekretariatet har sat sig ind i vilkårene, som du også kan se her. Danske Fodterapeuter anbefaler dog, at du rådfører dig med din revisor, da det kræver faglig ekspertise at søge kompensation via hjælpepakken.

Hvis du har ansatte, har regeringen også aftalt en kompensationsmodel med arbejdsmarkedets parter. Den ordning kan ikke kombineres med denne hjælpepakke, så du får kompensation flere gange.

 

Regeringen indgik den 19. marts 2020 en aftale med alle partier i Folketinget, der rækker selvstændige en hjælpende hånd under coronakrisen. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)
Regeringen indgik den 19. marts 2020 en aftale med alle partier i Folketinget, der rækker selvstændige en hjælpende hånd under coronakrisen. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

Vejledninger

Hent vejledning til, hvordan du udfylder en ansøgning om kompensation for tabt omsætning for selvstændige erhvervsdrivende. 

Hent vejledning til, hvordan du udfylder ansøgning om kompensation for faste udgifter.

Rådgivning om hjælpepakker

Du få hjælp til rådgivning om hjælpepakkerne hos en revisor eller i erhvervshusene.

Danske Fodterapeuter kan også rådgive dig på et overordnet plan, men har ikke den regnskabsmæssige ekspertise til at rådgive dig om regnskabsmæssige detaljer. 

Danske Fodterapeuter har indgået en aftale med revisorfirmaet Redmark, hvor du kan få rabat på rådgivning. Læs mere her.

Beskrivelsen af støttemulighederne er justeret i henhold til den seneste aftale mellem alle Folketingets partier den 18.april 2020. 

Hvem kan få kompensation for omsætningsstab

 • Du have et cvr- og cpr-nummer og må ikke have mere end 10 fuldtidsansatte.
 • Du skal have mere end 30 procent omsætningsnedgang under coronakrisen, før du kan blive kompenseret.
 • Du skal i gennemsnit have haft en omsætning på mindst 10.000 kroner pr. måned i en forudgående periode.
 • Klinikleje fra indlejere vil være en indtægt for klinikejer, og medregnes altså i omsætningen. Det gælder både i referenceperioden og for støtteperioden.
 • Din virksomhed skal være registreret senest 9. marts 2020.
 • Kompensationen er 90 procent af dit omsætningstab. Dog højst 23.000 kroner om måneden. Hvis din klinik har flere ejere, er det 23.000 kroner pr. cpr-nummer om måneden. Klinikker med medarbejdende ægtefælle kan blive kompenseret op til 100 procent, hvilket svarer til 46.000 kroner.
 • Kompensationen kan højst gives i fire måneder fra den 9. marts til den 8. juli 2020.
 • Kompensationen er en indtægt for din virksomhed, og skatten betales på samme måde, som når du trækker et overskud ud af din virksomhed - typisk som b-skat.
 • Du vil i ansøgningen afgive en tro- og loverklæring om omsætningsnedgangen og bekræfte,  at omsætningstabet er en konsekvens af covid-19.
 • Omsætningen opgøres som udgangspunkt som omsætningen perioden 1. april - 30. juni 2019. Du skal dog også opgive omsætningen i hele 2019.
 • Virksomheder, der ikke historisk har en omsætning i den sammenlignelige periode i 2019, skal fremlægge dokumentation for det forventede omsætningstab med udgangspunkt i data, der er tilgængelige for en anden relevant periode, og man får valget mellem perioder af 3 måneders varighed. Nystartede virksomheder skal kunne dokumentere en omsætning på mindst 10.000 kroner i gennemsnit i minimum måneden op til den 9. marts.
 • Du skal efter periodens afslutning indmelde til Erhvervsstyrelsen, hvis den faktiske omsætningsnedgang er større eller mindre end den omsætningsnedgang, der blev anmeldt i ansøgningen.
 • Der kræves ikke revisor til ansøgningen, men der kan blive stillet krav om revisorbistand, hvis du udtages til kontrol.
 • Kontrollen af omsætningsnedgangen sker ved sammenligning af lønsumsafgiften for 2019 med 2020 (og momsindberetningerne for de klinikker, der også indberetter moms).
 • Hvis din omsætning ikke falder med 30 procent i perioden, skal du betale pengene tilbage med renter. Det samme gælder, hvis din personlige indkomst for regnskabsåret 2020 overstiger 800.000 kroner.
 • I forbindelse med at perioden for hjælpepakkerne er blevet udvidet til at gælde til den 8. juli, skal du søge to gange. Og der bliver formentlig åbnet op for anden omgang af ansøgninger midt i maj måned. Danske Fodterapeuter afventer dog mere information om sammenhængen mellem de to ansøgninger, da kompensationsgraden afhænger af omsætningsnedgangen. Det kan enten betyde, at der vil være en forskellig kompensationsgrad for de to perioder, hvis omsætningen har været stigende. Eller det kan medføre, at det måske ikke er rentabelt at søge for den sidste måned, hvis omsætningsnedgangen skal beregnes samlet for begge perioder. Det vil din revisor også kunne vejlede dig om.

Du kan søge om kompensation nu og indtil den 30. juni 2020. Du skal senest den 8. december indsende dokumentation for dit faktiske omsætningstab.

Læs mere på denne side på virksomhedsguiden.dk

Hvem kan få dækket driftsudgifter – især for klinikejere

 • Du skal have fald i omsætningen på mere end 35 procent.
 • Kompensationen dækker op til mellem 25 og 80 procent af faste udgifter til husleje, renteudgifter eller uopsigelige kontrakter, fx leasing*. 
 • Kompensationen dækker i op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt.
 • Dine faste udgifter kompenseres med 80 procent, hvis din omsætningsnedgang har været på mellem 80-100 procent. Med 50 procent, hvis nedgangen har været på mellem 60-80 procent og med 25 procent, hvis nedgangen har været på mellem 35-60 procent. Referenceperioden for beregningen af nedgangen er 1. april - 30. juni 2019. Læs mere i myndighedernes vejledning, hvis du vil anvende en anden periode.
 • Du kan ikke søge om kompensation, hvis dine faste udgifter udgør mindre end 12.500 kroner målt over en tre-måneders periode - det vil sig i gennemsnit 4.167 kroner pr. måned.
 • Ordningen forudsætter, at din virksomhed er cvr-registreret inden 9. marts 2020.
 • Du kan søge kompensation nu. Ansøgningsfristen er 30. juni 2020.
 • Kompensationen kan ikke overstige omsætningsnedgangen.
 • Du skal efter perioden indberette den faktiske omsætningsnedgang. Hvis den er større eller mindre end den indmeldte forventede omsætningsnedgang, sker der efterregulering af kompensationen.
 • De faktiske faste udgifter skal indberettes efter periodens afslutning. Også her sker efterregulering, hvis udgifterne afviger fra det, du har indberettet i ansøgningen.
 • Ansøgningen skal indeholde en revisorpåtegnet opgørelse over virksomhedens faste udgifter i de forudgående 3 måneder. Du skal bekræfte opgørelsen ved en tro og love-erklæring, hvor meget omsætningen forventes at falde i forhold til samme periode sidste år, og at det skyldes covid-19. Der vil komme særlige regler for nystartede virksomheder.
 • Revisorudgiften kompenseres med 80 %, dog maksimalt 16.000 kroner.
 • Kontrollen af omsætningsnedgangen sker ved sammenligning af lønsumsafgiften for 2019 med 2020 - og momsindberetningerne for de klinikker, der også indberetter moms.
 • Kompensationen er skattepligtig indkomst. Læs mere i vejledningen om skat, der er afhængig af, om man bruger "virksomhedsordningen.
 • Omkostningerne periodiseres. Både i referenceperioden og i kompensationsperioden. En årlig udgift omregnes altså til en kvartalsmæssig.
 • I forbindelse med at perioden for hjælpepakkerne er blevet udvidet til at gælde til den 8. juli, skal du søge to gange. Og der bliver formentlig åbnet op for anden omgang af ansøgninger midt i maj måned. Danske Fodterapeuter afventer dog mere information om sammenhængen mellem de to ansøgninger, da kompensationsgraden afhænger af omsætningsnedgangen. Det kan enten betyde, at der vil være en forskellig kompensationsgrad for de to perioder, hvis omsætningen har været stigende. Eller det kan medføre, at det måske ikke er rentabelt at søge for den sidste måned, hvis omsætningsnedgangen skal beregnes samlet for begge perioder. Det vil din revisor også kunne vejlede dig om.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk

 *De faste udgifter er udspecificeret i vejledningen og i et notat til Finansudvalget, der beskriver de faste udgifter. Her står bl.a., at en fast husleje eller en minimumshusleje er en fast udgift, mens en omsætningsbestemt husleje ikke er en fast udgift. Det betyder, at en minimumsklinikleje i en indlejekontrakt vil være en fast udgift for indlejer, mens en omsætningsbestemt klinikleje ikke vil være en fast udgift.

Klinikleje vil være en indtægt for klinikejer og medregnes altså i omsætningen. Det gælder både i referenceperioden og for støtteperioden. Danske Fodterapeuters revisorer, Redmark, mener ikke, at kliniklejen skal modregnes i klinikkens faste huslejeudgifter, når klinikejer søger kompensation for faste udgifter, da indlejerens kliniklejebetaling dækker over mange andre ting end husleje.

Faste omkostninger

Virksomheden skal tage udgangspunkt i følgende liste over faste omkostninger: 

1) Ejendomme, fx omkostninger til leje af ejendom, ejendomsskatter, el og opvarmning, nødvendig løbende rengøring. 

2) Afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver, fx omkostninger (afskrivninger) på materielle anlægsaktiver (maskiner, ejendomme, fly m.fl.) og på immaterielle anlægsaktiver (goodwill, varemærker, licenser m.fl.) 

3) Nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver og lejede/leasede aktiver, fx omkostninger til nødvendig løbende vedligeholdelse af ejendomme, biler og fabrikker. 

4) Løbende serviceaftaler (herunder forsikringer), fx leasingaftaler, omkostninger til aviser, selskabets forsikringer (ansvar, driftstab, bygninger, biler, driftsmateriel m.v.), kontingenter og licenser på anvendelse af software. 

5) Renteomkostninger og gebyrer, fx renter, gebyrer, bidrag m.v. til virksomhedens banklån, realkreditlån og øvrige lån, dog ikke afdrag på disse lån. 

Virksomheden skal dokumentere sine faste omkostninger og kan søge kompensation for andre typer faste omkostninger end nævnt i listen ovenfor. I så fald skal du dokumentere, hvorfor der i dette særlige tilfælde er tale om en fast omkostning i virksomheden. Den uafhængige godkendte revisor skal erklære sig herpå.

Sidst opdateret: 21. april 2020.