Der er to typer af patientsamtykke, som du bør holde dig for øje: ’Det informerede samtykke’ og ’samtykke til videregivelse af oplysninger’.

 

1. Det informerede samtykke

Du har pligt til grundigt at informere patienten og få samtykke til behandling. Det er et fundamentalt grundlag for forholdet mellem dig og patienten, og samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes af patienten.

 • Et samtykke kan være enten mundtligt eller skriftligt.
   
 • Du skal notere samtykket i patientjournalen (det er ikke tilstrækkeligt at køre det gule sygesikringskort igennem kortlæseren).
   
 • Patienten har også ret til ”ikke at vide” noget om behandlingen. Det kræver dog en utvetydig tilkendegivelse om, at han/hun ikke ønsker at blive informeret.  Hvis patienten frabeder sig information, skal du notere det i journalen.

Du skal informere din patient om hans/hendes helbredstilstand, om hvilke muligheder, der findes for behandling og om risici for komplikationer og bivirkninger. Du skal give informationen løbende og tydeligt forklare sygdommen, undersøgelsen og den behandling, du har tænkt dig at udføre. Det betyder blandt andet, at du skal informere patienten og få et nyt samtykke, før du går i gang med en behandling, som patienten ikke allerede har givet sit samtykke til. I praksis vil det betyde, at du fx kun skal indhente patientens samtykke ved første almindelige fodbehandling og ikke ved en gentagelse. Medmindre der opstår behov for en behandling, som ikke er indeholdt i den almindelige fodbehandling.

 

2. Samtykke til videregivelse af oplysninger

Patienten har som udgangspunkt krav på din tavshed, og at du ikke formidler oplysninger om ham/hende videre til andre. I to tilfælde har du imidlertid mulighed for at videregive visse oplysninger, når patienten har givet samtykke til det:

 • Du kan med patientens samtykke give oplysninger videre til andre sundhedspersoner (som fx læger) om patientens helbred, private forhold og andre fortrolige oplysninger i forbindelse med behandling af patienten. Samtykket kan gives enten skriftligt eller mundtligt og skal noteres i patientjournalen.
   
 • Du må kun videregive oplysninger til andre end sundhedspersoner (som fx advokater, forsikringsselskaber, faglige organisationer, myndigheder), hvis patienten har afgivet et udtrykkeligt, skriftligt samtykke til dette. Det skal fremgå af samtykkeerklæringen, hvilke oplysninger der må videregives, og hvad oplysningerne skal bruges til. Samtykket bortfalder efter 1 år, hvis intet andet er angivet. Du skal notere samtykket i patientjournalen.
Det er vigtigt at have patientens samtykke til den kommende behandling
Det er vigtigt at have patientens samtykke til den kommende behandling

Sådan får du samtykke!

 • Når patienten er i stolen, skal du, inden du begynder en behandling (fodbehandling, bøjlebehandling, etc.) spørge patienten, om han eller hun er indforstået med den foreslåede behandling. Du noterer kort svaret i patientjournalen.
   
 • Så længe du kun gennemfører denne type behandling, skal du ikke indhente fornyet samtykke hver gang.
   
 • Hvis du påbegynder en anden type behandling, skal du igen spørge patienten og notere svaret i journalen.
   
 • Hvis du gerne vil sende oplysninger om patienten til andre sundhedspersoner, skal du spørge patienten. Svaret noteres i journalen.
   
 • Hvis du gerne vil sende oplysninger om patienten til andre faggrupper end sundhedspersoner, skal patienten give sit skriftlige samtykke hertil.