Ofte stillede spørgsmål om covid-19

Få svar på fagspecifikke spørgsmål om coronastituationen. Opdateres løbende, da svarene kan ændre sig i takt med, at situationen udvikler sig.

Sidst opdateret: 27. marts 2020 kl. 12.03.

--------------------------------------------------------------------------

Hvordan skal jeg forholde mig til coronavirus i klinik for fodterapi?

Danske Fodterapeuter anbefaler, at du følger Sundhedsstyrelsens råd og kun varetager kritiske behandlinger. Det betyder i praksis, at du skal foretage en faglig vurdering af hver enkelt patient. Diabetiske fodsår skal selvfølgelig behandles, mens almindelige fodbehandlinger som udgangspunkt udsættes. Se listen over eksempler på kritiske behandlinger længere nede. 

Når du udfører kritiske behandlinger skal du altid sørge for at minimere smittespredning. Især når det gælder patienter, der er i risiko for at blive alvorligt syge af coronavirus. Hent information til særligt sårbare patienter. 

Når du varetager kritiske behandlinger, skal du leve op til følgende:

 • Som sundhedsperson skal du være særligt opmærksomme på dine egne symptomer. Har du været i nærkontakt med bekræftede tilfælde af covid-19, har du en særlig forpligtigelse til at udvise særlig opmærksomhed på egne symptomer på covid-19. Typiske symptomer er feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og åndenød. Stoppet næse eller løbenæse, uden andre symptomer er ikke typiske for covid-19. Læs mere i retningslinjerne. Hvis du får mistanke om symptomer, også ved lette symptomer, må du som sundhedsperson ikke møde på arbejde, og opstår symptomer efter fremmøde skal du stoppe behandlinger og blive hjemme, indtil du har været symptomfri i 48 timer. Læs mere her. 

 • Raske personer tilbydes generelt ikke test for COVID-19. Det gælder også for personale i sundhedsvæsenet, og dermed også for dig.

 • Sundhedspersoner, der varetager kritiske funktioner og som har symptomer, der giver mistanke om COVID-19 – samt behov for hurtig tilbagevenden til arbejde - kan telefonisk henvises fra egen læge til en COVID-19 vurderingsenhed med henblik på en klinisk vurdering som grundlag for en evt. test.

 • Sundhedspersoner, der varetager kritiske funktioner, kan møde på arbejde efter en negativ test for COVID-19 trods lette øvre luftvejssymptomer.
 • Når patienter booker en konsultation, skal du informere dem om,at de ikke må møde op, hvis de har symptomer på COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og åndenød).

 • Hvis patienter har symptomer på virus; hoster, nyser, har ondt i halsen, feber etc.  skal de IKKE have adgang til klinikken. Dette skal fremgå på indgangsdøren til klinikken mv.

 • Du skal minimere risiko for smittespredning i venteværelset mv. ved at have minimum én meters afstand mellem siddepladserne. Danske Fodterapeuter anbefaler, at der max sidder én patient i venteværelset ad gangen. Kan dette efterleves, kan der laves afstandsmarkeringer, fx ved brug af tape.

 • Konkret anbefales du at planlægge med færre fremmøde-tider, altså booke med luft imellem, så antallet af patienter i venteværelset på samme tid mindskes.

 • Vær omhyggelig med rengøringen med fokus på at desinficere udstyr, stol, telefoner, dørhåndtag, tastaturer, tablets m.v. Virussen er følsom over for desinfektion med ethanol. Se retninglinje. Afsæt ekstra tid mellem patienterne, så du har mere tid til rengøring.
  Følg SSI’s hygiejneanbefalinger og suppler med disse tiltag 
   
 • Fjern blandt andet blade, foldere, kuglepenne, drikkevarer fra fælleskander i venteværelset, så du begrænser overflader, som patienterne deler.

 • Sikr god udluftning i alle lokaler.

 • Sikr, at der er håndsprit tilgængeligt ved alle indgange til klinikken og i venteværelset. Bed patienter om at benytte håndsprit. Vær også ekstra opmærksom på din egen håndhygiejne. Coronavirus smitter bl.a. via dine hænder. Håndvask med vand og sæbe betyder, at du mekanisk fjerner virus og snavs, og ved at skylle med vand fortynder og fjerner du virusholdigt materiale. Og du fjerner det snavs, som virus kunne have overlevet i. Få mere at vide på Statens Serum Instituts hjemmeside

 • Du kan blandt opfordre til hensigtsmæssig adfærd ved at have plakaten ”Ny coronavirus - beskyt dig selv og andre” på klinikdør/venteværelse.
   
 • Ved situationer, hvor der er risiko for stænk og/eller sprøjt med dråbe og partikler, kan du foruden handsker også bruge værnemidler som maske og engangsforklæde. Som følge af mangel på værnemidler, er det dog vigtigt, at du prioriterer, hvornår du bruger værnemidler. Brug derfor ikke supplerende værnemidler (masker og handsker). Sundhedsstyrelsen anbefaler blandt andet, at kirurgiske masker primært skal bruges til behandling af patienter med alvorlige infektioner som smitter ved dråbesmitte og ved kirurgiske indgreb. Læs mere her. 

 • Beskyt de sårbare patientgrupper og brug din faglige viden til at vurdere om behandlingen er kritisk. I Sundhedsstyrelsens retningslinje om håndtering af covid-19 kan du læse nærmere om, hvilke sygdomme og tilstande, der medfører særlig risiko for et alvorligt forløb af COVID-19. Se boksen øverst på side 3 i retningslinjen.

 • Brug telefonkonsultationer, videokonsultationer i størst mulig omfang.

 • Du kan indstille en kritisk behandling midlertidigt, hvis risikoen for smittespredning og potentiel infektion opvejer fordelene ved at fortsætte.

 • Hvis du ikke kan leve op til ovenstående fx på grund af fysiske rammer, herunder skærpede hygiejneforanstaltninger ift. rengøring, manglende værnemidler eller manglende oplæring i brug af værnemidler, skal du ikke udføre den kritiske behandling.

 • Hvis du er i tvivl om, du kan leve op til foranstaltningerne eller er i tvivl, om de er tilstrækkelige for at undgå smitterisiko, skal behandlingen ikke finde sted, før det er afklaret, om foranstaltningerne er tilstrækkelige.

 • Husk, at du skal være særlig opmærksom på journalføring og dokumentere i patientjournalen, hvorfor en behandling er kritisk. Du skal også dokumentere et fravalg i forbindelse med behandling.

 • Du skal også dokumentere årsagen til udsættelse i de tilfælde hvor der er tvivl om en behandling er kritisk eller ej. Patienten vejledes til at tage kontakt ved eventuel forværring. Patientens tilsagn dokumenteres.

 

---------------------------------------------------------------------------

Hvad er kritisk behandling i fodterapien?

Når du skal vurdere om en behandling er kritisk, skal du se på, om der er en risiko for, at patientens fodtilstand kan blive forværret, hvis du ikke behandler. Du skal derfor lave en faglig vurdering af dine patienter, som kun du kan foretage, for det er dig, der kender dine patienter.

Eksempler på kritisk behandling:

 • Nedgroet negle, der kan gå betændelse i, hvis den ikke behandles
 • Diabetespatient som har fodsår.
 • Diabetespatient som kan udvikle fodsår, hvis de ikke behandles.
 • Patienter med smerter eller nedsat funktionsevne, hvis de ikke behandles.
 • Patienter med complianceproblemer

Listen er ikke udtømmende.

--------------------------------------------------------------------------

Kan jeg få sygedagpenge og løn, når jeg ikke kan arbejde?

Det kan betragtes som sygdom, når du får pålagt karantæne, som der er tale om for personale på sundheds- og ældreområdet. 

Lige nu forventer Danske Fodterapeuter, at Folketinget vedtager en lov, der fjerner egenbetalingsperioden på 14 dage ved sygedagpenge til selvstændige - men kun ved sygemeldinger som følge af COVID-19.

Al anden sygdom har fortsat en egenbetalingsperiode på 14 dage, med mindre du har forsikret dig mod det.

Alle ansatte på hospitaler vil være berettiget til løn under karantænen. Det gælder også en ansat sekretær på en stor klinik for fodterapi. 

Arbejdsgivere får, med den nye lov, refusion af sygedagpenge fra 1. sygedag, når ansatte er syge på grund COVID-19.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Kan jeg forvente at få min autorisation til tiden, når jeg har bestået eksamen?

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at de regner med at sende autorisationer af sted i nogenlunde samme hastighed som de plejer på trods af den øvrige arbejdsbyrde ved COVID-19. Det kan selvfølgelig kun ske, hvis fodterapeutskolen også er i stand til at sende informationerne til Styrelsen for patientsikkerhed om, hvem der er har bestået eksamen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Kan jeg få kompensation, når kommunen har afskåret mig fra at behandle på plejehjem?

Nej, det kan du ikke, men Danske Fodterapeuter forventer, at der vil komme nye retningslinjer fra kommunerne. Det vil formentlig indebære, at de vil åbne op for kritiske behandlinger og udskyde de behandlinger, der ud fra en sundhedsfaglig vurdering godt kan udsættes.

-----------------------------------------------------------------------------------

Kan klinikejer beslutte at holde klinikken lukket, hvis indlejer gerne vil behandle?

Klinikejer kan ikke uden indlejers accept ændre på de tidspunkter, hvor indlejer har ret til at behandle. Det er et kontraktbrud.

Danske Fodterapeuter anbefaler generelt, at man taler om det, og hvis klinikejer har gode argumenter for en ændring, bør man være åben. Men hvis klinikejer gerne vil holde tidligt fri, er der ikke nogen grund til at forhindre indlejer i at blive længere. En klinik kan jo sagtens være åben, uden at klinikejer er til stede.

 

Dette gælder også i forhold til COVID-19. Her er det et krav, at I kun udfører kritiske behandlinger. Du skal altså kunne behandle de af dine patienter, der har dette behov for behandling. Det vil give en nedgang i antallet af behandlinger og betyder, at du vil kunne have afstand mellem behandlingerne. Det vil mindske risikoen for, at patienterne smitter hinanden i venteværelset og så kan I måske også undlade at have behandling i flere lokaler ad gangen. Sundhedsstyrelsen forventer, at I enten som klinik bevarer et nødberedskab, så disse kritiske behandlinger udføres, eller at I kan henvise til en klinik, der har åben. Hvis du er indlejer, og din klinikejer helt vil undlade at behandle, kan hun det, men hun kan ikke forhindre dig i at holde åbent. I den situation det være naturligt, at du varetager nødberedskabet for jer begge.

--------------------------------------------------------------------------

Har jeg pligt til at behandle patienter, når jeg har ydernummer?

Behandlingspligten er sat ud af kraft med Sundhedsstyrelsens retningslinje om håndtering af covid-19. Du må nu kun varetage kritiske behandlinger, uanset om du har ydernummer eller ej.

Er der tale om henvist patient, har du i princippet behandlingspligt, fordi du skal behandle patienter i den rækkefølge, du modtager dem i. Det fastsætter overenskomsten. Du må dog godt udskyde en planlagt behandling, hvis du lukker klinikken, holder ferie eller patienten aktuelt lider af en smitsom sygdom.
 
Dette gælder også for COVID-19, hvis du kan vurdere, om patienten udviser symptomer på smitsom sygdom som COVID-19. Det kan være tilfældet, hvis patienten har været i særlige risikoområder og/eller har haft nærkontakt til en COVID-19 smittet. Se Sundhedsstyrelsens anbefalinger om hjemmekarantæne.

 

-------------------------------------------------------------------------------

Må jeg afvise en patient med symptomer på sygdom?

Når patienter booker en konsultation, skal du informere dem om, at de ikke må møde op, hvis de har symptomer på covid-19  så som feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine, muskelømhed og åndenød.

Får du en patient med symptomer på en smitsom sygdom som COVID-19, skal du afvise at behandle vedkommende og tilbyde en ny tid. Får du paitenter me andre smitsomme sygdomme som fx mæslinger eller multiresistente bakterier må du godt afvise dem.
 
Hvis du afviser at behandle en syg patient, er det vigtigt, at du journalfører, hvad der er årsagen til, at du udskyder behandlingen. Skriv, hvilke symptomer patienten udviser, og fx nylige rejseaktiviteter eller kontakt med andre smittede.

 

---------------------------------------------------------------------------------

Hvad sker der, hvis jeg kommer til at lave en fejl?

Anne-Marie Vangsted, direktør, Styrelsen for Patientsikkerhed har udsendt denne meddelelse til alle sundhedsfaglige: I den kommende tid vil mange sundhedspersoner desværre komme til at stå i situationer, der er meget langt fra dem, de kender i dag. Det kan for eksempel blive nødvendigt at tilpasse kvaliteten af behandlingen til den forhåndenværende kapacitet, eller der kan blive behov for at arbejde i meget lange perioder uden pauser og under meget stort pres. Det vil indebære risiko for fejl. Men det er i denne situation meget vigtigt at understrege, at vi som tilsynsmyndighed er fuldstændig klar over den helt ekstraordinære situation, vi alle befinder os i. Der er brug for alle gode kræfter, og frygten for at begå fejl må ikke afholde sundhedspersoner fra at bidrage, også selv om man bidrager på et felt, der ikke lige svarer til ens spidskompetencer. Selv om autorisationsloven og sundhedsloven stadig gælder, vil vi naturligvis tage fuldt højde for den helt ekstraordinære situation i eventuelle efterfølgende vurderinger. 

--------------------------------------------------------------------------------

Akkreditering: Skal jeg forvente at få survey under coronakrisen?

IKAS har meldt ud, at de udsætter alle surveys til efter uge 16. Det er den 20. april 2020. De vil orientere alle klinikker, der er berørt af udsættelsen.

---------------------------------------------------------------------------------

Kan jeg suspendere min sekretær, mens min klinik er lukket?

Nej, du kan ikke sende din sekretær hjem uden løn.

De områder, hvor der er indgået aftale om den slags, er brancher med overenskomst mellem en arbejdsgiverorganisation og fagforeningerne. Vi har ikke en overenskomst med fx HK om kliniksekretærer, og vi har derfor heller ikke mulighed for at lave en sådan hjemsendelsesaftale.

 Jeg skal også bemærke, at det typisk er hjemsendelse af timelønnede og ikke af funktionærer, som de ovennævnte brancher har lave aftale om.

Din mulighed for at reducere din udgift ligger i stedet i lønkompensationsordningen, hvor du kan få op til 75 % af din lønudgift kompenseret. Du kan læse mere her

----------------------------------------------------------------------------

Hvor kan jeg henvende mig, hvis jeg har værnemidler til overs, jeg gerne vil donere til hospitalssektoren?

Lægemiddelstyrelsen har oprettet en side, hvor du sende en besked om, hvad du vil bidrage med. Derudover er der regionale og lokale initiativer, du kan opsøge. 
Fx i Region Nordjylland, der mangler masker/åndedrætsværn FFP3 og FFP2, mundbind/masker Type II og Type IIR og handsker i alle størrelser og i både latex og nitril som materiale. Hvis du vil sælge noget af det, skal du sende en besked om type produkt, mængde og pris til r.thorst@rn.dk. Du vil herefter modtage en købsordre.

---------------------------------------------------------------------------

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg vurderer en behandling som værende kritisk, og patienten har symptomer på virus?

Hvis en patient har symptomer på virus; hoster, nyser, har ondt i halsen, feber etc., skal patienten IKKE have adgang til klinikken. Dette gælder også, hvis du vurderer at behandlingen er kritisk. Se Sundhedsstyrelsens beskrivels af kritiske funktioner under covid-19, hvor du kan læse;

”Patienter, der har et akut behandlingsbehov, hvor der er mistanke om smitte med COVID-19 og hvor det vurderes, at behandling ikke kan vente til patienten, har været symptomfri i 48 timer, skal indlægges på sygehus. Det skal i den sammenhæng videregives, at der er tale om en patient, hvor der også er mistanke om smitte med COVID-19”.

--------------------------------------------------------------------------------

Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg under en behandling får mistanke om COVID-19 hos patienten?

Hvis du får mistanke om COVID-19 hos en patient, der har fået adgang til klinikken og hvor behandlingen er opstartet, bør du afbryde behandlingen. Hvis der er tale om et akut, livstruende behandlingsbehov/behov for førstehjælp, afbrydes behandlingen selvfølgelig ikke.

Hvis behandlingen afbrydes, og du vurderer, at behandlingen er kritisk, se retningslinjen, gælder det at;

”Patienter, der har et akut behandlingsbehov, hvor der er mistanke om smitte med COVID-19 og hvor det vurderes, at behandling ikke kan vente til patienten, har været symptomfri i 48 timer, skal indlægges på sygehus. Det skal i den sammenhæng videregives, at der er tale om en patient, hvor der også er mistanke om smitte med COVID-19”.

-----------------------------------------------------------------------------

Hvor lang tid skal der gå, før jeg kan behandle en patient, der har været syg som følge af COVID-19?

I Sundhedsstyrelsens retningslinje om håndtering af covid-19 står der, at patienter generelt kan betragtes som smittefri fra 48 timer efter symptomerne er ophørt, uanset om de har mistænkt eller bekræftet covid-19, og uanset hvordan deres sygdomsforløb har været.

Patienten skal således have været symptomfri i mindst 48, før patienten kan blive behandlet i klinik for fodterapi.

---------------------------------------------------------------------------

Hvad skal jeg rådgive patienten om i forhold til symptomerne på virus?

Hvis du er i kontakt, fx telefonisk, med en patient, der har symptomer på virus, så informér patienten om at kontakte praktiserende læge, lægevagt eller akuttelefon, hvis han/hun oplever at tilstanden forværres, ikke bliver bedre eller at hans/hendes almene tilstand generelt er påvirket.

-----------------------------------------------------------------------------

Skal patienter der får aflyst deres behandling (ikke-kritisk behandling) slettes af kalenderen eller blive stående som en form for dokumentation?

Ja, lad aftalen blive stående i kalenderen. Hvis du aftaler en ny tid med patienten, kan du tilføje, at tiden er ændret pga. coronavirus, og at du har aftalt den nye tid med patienten.

I journalen dokumenterer du, at behandlingen er aflyst som følge af coronavirus, idet der ikke er tale om en kritisk funktion / behandling.

----------------------------------------------------------------------------

Må jeg godt sælge cremer og andre produkter i min klinik?

Forbuddet mod, at frisører og fodplejere og andre holder åbent, gælder ikke for autoriserede sundhedspersoner.  Principielt må du godt holde klinikken åben for at sælge produkter fx i forbindelse med, at en patient får en kritisk behandling. Vi anbefaler dog ikke, at du holder klinikken åbent alene for det, da det må forstås som en opfordring for flest muligt til at kigge indenfor. Hvis du vil opretholde et beredskab for behandling af kritiske funktioner, og alligevel ikke må behandle andre, så er det klart at foretrække, at alle ikke-kritiske patienter holder sig væk.

--------------------------------------------------------------------------

 

Hvorfor er det en økonomisk fordel at holde åbent for kritisk behandling? 

Kompensationsordningen dækker kun 75 % af omsætningstabet, og der er et maksimum på 23.000 kroner. Har du normalt en omsætning på fx 40.000 kroner om måneden, ville 75 % være 30.000, der ligger 7.000 kroner højere end det, du kan få i kompensation.
Har du kritiske behandlinger for 10.000 kroner, falder dit omsætningstab til 30.000, hvilket betyder, at du kan få 22.500 kroner i kompensation, som svarer til 75 % af tabet. Du får altså samlet 22.500 + 10.000 kr.

 

---------------------------------------------------------------------------

Hvad gør jeg, hvis jeg netop har åbnet min klinik og ikke er dækket af kompensationsordningen for omsætningstab? 

Kompensationsordningen bygger på omsætningstab, men detaljerne er ikke kendt endnu. Desværre vil det forventeligt blive svært at komme igennem med et krav ud fra en forventet omsætningsstigning. Hvis du lige har startet klinik  og derfor ikke har nået at bygge en omsætning op, kan du desværre godt blive udfordret økonomisk. 

--------------------------------------------------------------------------

Har jeg ret til huslejenedslag eller ligefrem bortfald efter erhvervslejeloven. Er det korrekt?

Mange selvstændigt erhvervsdrivende får henvendelser fra advokater, der hævder, at du ret til det. Men det ved vi faktisk ikke med sikkerhed.

Muligheden ligger i erhvervslejelovens § 23, stk. 2, der siger:

"Bringes lejeforholdet til ophør i utide, fordi det offentlige af sundhedsmæssige eller andre grunde nedlægger forbud mod lejerens brug, er lejeren kun pligtig at betale leje til den dag, forbuddet træder i kraft. Hvis forbuddet kun begrænser brugen på mindre væsentlig måde, kan lejeren dog kræve et forholdsmæssigt afslag i lejen."

Umiddelbart vil vi desværre mene, at bestemmelsen kun gælder tilfælde, hvor lejemålet ophører eller bliver varigt begrænset. Og lige nu er der jo kun tale om en midlertidig begrænsning.

Vi ved dog, at nogle udlejere overvejer, om de skal give et nedslag i huslejen. Det sker ud fra en vurdering af, at loven jo har en vis grad af beskyttelse af erhvervslejerne, og at man kan forestille sig, at domstolene ville mene, at udlejer var den nærmeste til at bære risikoen, også i tilfælde af en midlertidig situation.

Vi tror dog, at en del af disse udlejere vil ændre holdning, efter at hjælpepakken med kompensation for faste udgifter er kommet på banen. Man kan også forestille sig, at domstolenes vurdering vil være ændret, så lejeren nu er nærmere til at bære risikoen nu, hvor der er en kompensationsmulighed. 

Så svaret er, at hvis du overtale din udlejer til at give et afslag, er det naturligvis godt. Du har næppe krav på det. Du skal dog overveje, om en huslejenedsættelse har den virkning, at dine samlede faste udgifter falder til under grænsen på 25.000 kroner over 3 måneder, som der er indsat i hjælpepakken. For så risikerer du at miste støttemuligheden helt.

-----------------------------------------------------------------------------

Kan jeg kræve af min indlejer, der betaler procenter af sin omsætning, at hun skal betale en procentdel, der svarer til hendes typiske indtjening nu, hvor vi kun må lave kritisk behandling? 

Nej, indlejer skal kun betale klinikleje af den omsætning, hun har faktureret, hvis der ikke er en minimumsleje. Man kan derfor ikke kræve klinikleje af et gennemsnit af behandlingen i normale tider, og man kan ikke få klinikleje af en kompensation fra staten. 

----------------------------------------------------------------------------

Skal jeg bruge en revisor, når jeg skal søge om kompensation for faste udgifter og omsætningstab? 

Det ser ud til, at du skal bruge en revisor. Det fremgår af den politiske aftale, som alle Folketingets partier indgik. Heri står om kompensationsordningen: "Erhvervsstyrelsen vil pålægge enhver virksomhed at anvende revisorbistand". Vi kender endnu ikke de præcise retningslinjer for modtagelse af kompensationen, og derfor heller ikke behovet for revisorassistance. Det er dog angivet i den politiske aftale, at du kan få dækken 80% af sine udgifter til revisorpåtegnelsen, som er påkrævet, når du søger om kompensation til dækning af faste udgifter. 

 

---------------------------------------------------------------------------

I min kontrakt med indlejer, står der en fast minimumsleje. Må jeg opkræve den, selvom indlejer kun må udføre kritisk behandling? 

Ja, det er overvejende sandsynligt, at du må opkræve minimumsleje af indlejer. Og i så fald vil indlejer kunne medregne minimumslejen, hvis hun søger om kompensation for faste udgifter. 

------------------------------------------------------------------------------

Kan jeg få dagpenge, mens jeg kun udfører kritiske behandlinger?

FTF-A skriver på deres hjemmeside, at du som selvstændig som udgangspunkt først kan få dagpenge, når din virksomhed er lukket helt ned og afviklet.

Det skriver også, at tommelfingerreglen derfor er, at du ikke kan få dagpenge, hvis du fx er nødt til at lukke klinikken i en periode, eller du oplever et kraftigt fald i omsætningen.

Der dog to undtagelser, hvor du kan få dagpenge uden at skulle afvikle hele din virksomhed. Læs mere om det på ftfa.dk

 

Sidst opdateret: 27. marts 2020 kl. 12.03.

Har du spørgsmål til kompensationsordningerne?

På Erhvervsstyrelsens virksomhedsguide.dk kan du kan finde information om kompensationsordningerne. Du kan også ringe til en hotline på tlf. 72200034. Hotlinen er åben mandag-torsdag fra kl. 8.30 - 16.00 og fredag kl. 9.00-15.00.

Nyttige links

Retningslinjer om covid-19
Sundhedsstyrelsens retningslinjer til sundhedsfaglige 

Virksomhedsguiden.dk
Find information om kompensationsordningerne.

Coronavirus i Danmark( Politi.dk)

Styrelsen for patientsikkerhed

Sundhedsstyrelsen

Fagbevægelsens Hovedorganisation
Få svar på oftest stillede spørgsmål, primært målrettet ansatte.

 

Informationstekst til dine patienter

Da der er flere der har efterspurgt en tekst, der kan forklare patienter, hvorfor klinikken kun holder åbent for kritiske behandlinger, har vi udarbejdet en tekst, du kan benytte som opslag eller på din hjemmeside.

Hent teksten

Covid-19-hotline for sundhedsfaglige

Styrelsen for Patientsikkerhed har lige åbnet en ny hotline, der blandt andre er for dig som sundhedsfaglig. Du kan kontakte hotlinen på telefon 70200266 – den er åben alle dage kl. 9-22.

 

I denne video giver formand Tina Christensen en status på situationen om coronavirus og Klinik for Fodterapi. Videoen er fra fredag den 13. marts.

 

 


Hvis du er selvstændig og bliver syg

Skulle du være uheldig og blive arbejdsløs, eller komme i lykkelige omstændigheder, finder du information der er vigtig for dig her.